Compartiment juridic

Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Cicîrlău îndeplineşte următoarele atribuţii:


Legea nr. 514 din 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, actualizată la 30 iunie 2006, si Statutul profesiei de consilier juridic, stabilesc drepturile şi îndatoririle consilierilor juridci, care în fişa postului s-ar putea transpune ca atributii si responsabilitati, cu respectarea şi a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform legii 514/2003 consilierul juridic asigură consultanţă sau reprezentarea autoritatii sau institutiei publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care intră în raporturi de muncă.

Principalele atribuţii :


În vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale primaruluiu, ale Consiliului Local şi ale Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar, asigură asistenţa, consultanţa şi reprezentarea acestora în instanţă în dosarele civile şi comerciale în raporturile lor cu institutii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau straină şi redactează documentele depuse la dosarul cauzelor

- participarea alături de compartimentul financiar la întocmirea documentaţiilor în vederea executării silite a debitorilor persoane fizice sau juridice
- deplasări în teren pentru instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor societăţilor împotriva cărora s-a început executarea silită în vederea recuperării creanţelor Primăriei
- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic
- întocmirea referatelor privind avizarea Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Cicîrlău
- colaborarea cu secreatarul comunei pentru o mai bună calitate a documentelor juririce
- redactarea contractelor de achiziţie publică, de închiriere, concesionare şi întocmirea dosarelor de achiziţie, de închiriere sau concesionare
- participarea săptămânală la Şedinţele Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar Cicîrlău
- soluţionarea împreună cu compartimentul agricol a cererilor din domeniul fondului funciar
- deplasări în teren alături de ceilalţi membri ai Comisiei locale Cicîrlău pentru punerea în posesie a proprietarilor, pentru aplicarea Sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre vecini pentru a preîntâmpina pe această cale creşterea numărului de procese între cetăţeni
- avizarea proceselor verbale de punere în posesie a terenurilor pentru care urmează a se elibera titluri de proprietate
- intocmirea de note justificative pentru OCPI Maramureş în situaţia în care există neconcordanţe între terenurile puse în posesie şi suprafeţele din titlurile de proprietate sau din dispozitivele hotărârilor judecătoreşti
- deplasări in teren in vederea rezolvarii problemelor legate de compartimentul administrarea domeniului public si privat
- asigură transmiterea corectă şi la timp a corespondenţei si a sesizărilor primite ;

- colaborează cu celelalte compartimente în vederea pregătirii şi organizării licitatiilor
- aduce la cunoştinţa angajaţilor din cadrul Primăriei toate noutăţile legislative apărute şi pune la dispoziţia acestora Monitoarele Oficiale care cuprind actele legislative respective
- îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de către primar sau viceprimar

 

 

 

 

CONTACT:
- str. Principală, nr.389
- telefon/fax 0262-481002, int. 106
- e-mail primariacicarlau@yahoo.com
- persoană - consilier juridic Ghigeanu Irinel
- program cu publicul  - luni -marţi -miercuri- joi- vineri   8- 12